สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธนา   ไต้คีรี
2. เด็กชายศุภกร   สมิงรัมย์
 
1. นางวราลักษณ์   บัวระบัดทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   เย็นรัมย์
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ดาทา
3. เด็กหญิงเอราวัณ   ชุมพล
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
2. นางสุรัตน์   ระบกเวีย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายอนิรุทธิ์   เมฆหมอก
2. เด็กหญิงอรฤทัย   จุลชัยฤกษ์
 
1. นายชูชาติ   มั่งคั่ง
2. นางพัฒชรี   ศรีสำอางค์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายสุชาติ   สัตยา
 
1. นางวนิดา   โกนโกสพ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตชนก   กุนทอง
 
1. นางสุรีย์พร   ฐิติกาล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลิสา   ฮง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารี   ฮง
2. เด็กหญิงลิสา   ฮง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   แก้วยงกฎ
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
2. นางสุรัตน์   ระบกเวีย