สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงปริศนา   สมัญญา
 
1. นางสาวสุทธิตา   แกมรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิชา   มาสาย
2. เด็กหญิงพิสมัย   อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสายฝน   ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายพรพิมล   พันธ์เพ็ชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทุมมาศ
2. เด็กหญิงสุพาพร   สีสิงห์
 
1. นายพรพิมล   พันธ์เพ็ชร
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานนท์   ปัดถานันท์
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลดา   ไชยพา
 
1. นายกิตติชัย   ปลอดประโคน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ห่อทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ   ไกรวงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยา   ศรีชัย
2. เด็กหญิงดวงกมล   สุโพธิ์
3. เด็กหญิงดวงเนตร  บาลี
 
1. นางสังวาลย์   เหมพรหม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ยวงมณี
2. เด็กหญิงทัศนีย์   แก้วเกษ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   คงแก้ว
 
1. นางสังวาลย์    เหมพรหม
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเหนือ
2. เด็กชายวุฒิไกร  แสงคำ
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
2. นายสมบัติ  ดวงภักดีรัมย์