สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สุดเฉลียว
 
1. นางคำพันธุ์   ตุลากัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนิสา   สร้อยสวาท
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา   อายุสม
2. เด็กหญิงพัณณิตา   บัวศรี
3. เด็กหญิงวันวิสา   ใจยงค์
 
1. นายธเนศ   หอมทวน
2. นางสาวพิมพ์ภร    ประจักรจิตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรินธร    สีรอด
 
1. นางสาวพรพิมล   จันทร์เรืองศรี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  พันธ์รักษา
 
1. นางนพรัตน์  เย็นจิต
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤตนัย  แก้ววงษา
2. เด็กชายจิราวัฒน์  แซ่เตียว
 
1. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
2. นางสาวพรรษกร  โพธิ์ยา