สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกล้วย   วังหาร
2. เด็กหญิงธิมากรณ์   เพ็ชรสกุล
3. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนไม้
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรประดับ
5. เด็กหญิงฟ้าใส    บุญพุธ
6. เด็กหญิงวรรณภา   ศรีสุด
7. เด็กหญิงศิริธิดา  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงสุพรรษา   ต่างดอน
9. เด็กหญิงสุพัตตรา   อินทร์มาตร
10. เด็กหญิงอังสุมารินทร์   ปักธงชัย
 
1. นายธวัชชัย  ทิพยนันท์
2. นางภคินี  โคตรคำ
3. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม