สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิมา   สรนอก
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร   สวนฉิมพลี
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภัสสร   เวกสูงเนิน
2. เด็กชายวรเดช   เพ็งบุญโสม
3. นายอมรเทพ   ทาจำรัส
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   นาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์   ศรีเนตร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา   ประดุจพรม
2. เด็กหญิงยุพา  ถาวรชน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   เนียมชาติ
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงสริตา   สารีรัมย์
2. เด็กชายอนันต์ชัย   คำสมัย
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ถาวรวัน
2. เด็กหญิงสุวิญชา   ถาวรชน
 
1. นางสิริลักษณ์   ประดุจพรม
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติญา   จันทร์
 
1. นางศิรินทิพย์   ศิริสมบูรณ์
 
8 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77.6 เงิน 4 1. นางสาวนิสา   ถาวรพา
2. เด็กหญิงสุพัตรา   จำปานวน
 
1. นางศิรินทิพย์    ศิริสมบูรณ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา   บัวเลย
2. นางสาวละอองดาว   เจริญวงศ์
 
1. นางสุภาวดี  ประเสริฐสรรค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เปรี่ยมสุข
 
1. นางสาวศิริพร   ใจประเสริฐ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติรัช   วรคำ
2. เด็กชายบริพัฒน์   นพทัน
3. เด็กชายผกายมาศ    ถาวรวรรณ์
 
1. นางมาลี   แจ้งมงคล
2. นางอัมพร   มะลิซ้อน
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา    โกยรัมย์
2. เด็กหญิงพนิดา   ชาญศิริ
3. เด็กหญิงพรผกา   เหลือมพล
 
1. นางมาลี  แจ้งมงคล
2. นางเบญจมาศ   เข็มทอง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุประภาพรรณ  โตสุข
 
1. นางสมควร  สร้อยสง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมณฑล  บุญอินทร์
 
1. นางศิรินทิพย์  ศิริสมบูรณ์