สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแม้น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผูกดวง
3. เด็กหญิงญารินดา  แก้วดอน
4. เด็กหญิงดาลี่  ลี่จุ้ย
5. เด็กหญิงทิพย์วาพร  เทศเกิด
6. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์สีเงิน
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกตุมณี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  อาเทศ
9. เด็กหญิงสุนันทา   พิลา
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หันมล
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
 
2 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ๋ายเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์
 
1. นางนิภา  ปะวิโน
2. นางประนอม  โสภารักษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดำรงธรรม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสุบรรณ์
3. เด็กชายจิระนุพงศ์  จำปา
4. เด็กชายบุรินทร์  ภักดีล้น
5. เด็กชายยืนยง  อายุโย
6. เด็กชายอธิราช  พัดทองหลาง
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
3. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทศเกิด
 
1. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
2. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 4