สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแม้น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผูกดวง
3. เด็กหญิงญารินดา  แก้วดอน
4. เด็กหญิงดาลี่  ลี่จุ้ย
5. เด็กหญิงทิพย์วาพร  เทศเกิด
6. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์สีเงิน
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกตุมณี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  อาเทศ
9. เด็กหญิงสุนันทา   พิลา
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หันมล
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ๋ายเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์
 
1. นางนิภา  ปะวิโน
2. นางประนอม  โสภารักษ์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนวดล  ฟองเกิด
2. เด็กชายสุริยัน  จันทา
3. เด็กชายเลี้ยะ  โต้ย
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางประนอม  โสภารักษ์
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายสุณี  แสงดี
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายคมกริช  หลัก
 
1. นางจารุณี  พละหาญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ดำรงธรรม
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสุบรรณ์
3. เด็กชายจิระนุพงศ์  จำปา
4. เด็กชายบุรินทร์  ภักดีล้น
5. เด็กชายยืนยง  อายุโย
6. เด็กชายอธิราช  พัดทองหลาง
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
3. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันแม้น
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผูกดวง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ๋ายเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร  โพธิสาร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญอินทร์
6. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกตุมณี
7. เด็กหญิงสุทธิดา  อาเทศ
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
2. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายกนกพล  ติ๊ปปละวงศ์
2. เด็กหญิงรุจิเรข  พลสุวรรณ
 
1. นายทรงกฏ  หุ่นประการ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวินภพ  ฉิมมิ
 
1. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทศเกิด
 
1. นางสาวประทุม  ศรีโสภา
2. นางศิวิไล  ประเสริฐ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน 4    
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  จันทร์สีเงิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  เจริญธรรมดี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
2. เด็กหญิงทิพวาพร  เทศเกิด
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผลมาลี
4. เด็กหญิงพรนิภา  บุตรดี
5. เด็กหญิงวาสนา  นวลหอม
6. เด็กหญิงอักษรศิริ  เดือนจังหรีด
 
1. นางสาวจิตตินันท์  พิมพาลัย
2. นางวิไลลักษณ์  เจริญธรรมดี
3. นางสุรีพร  ยะหัตตะ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายอัมรัตน์  ฟองเกิด
2. เด็กชายเอกราช  เข็มทอง
 
1. นางจารุณี  พละหาญ