สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณพรรณ   พันธ์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญสอน
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญสอน
 
1. นายพัชรี   ใจยะสาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชากร   จิตรเพิ่ม
 
1. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณา   สีรูปี
2. เด็กหญิงอัฐนิยา   เข็มประภา
 
1. นางวิลาสินี   วงศ์วิไล
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน