สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณพรรณ   พันธ์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน 5    
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สมวงศ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา   เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงตีรณา   คุตชิตา
4. เด็กหญิงปัทมพร   คุตชิตา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คุตชิตา
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอน
2. นางสาวอภิรดา   นาที
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนัญญา   ขาวรัมย์
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร   แสงสัย
2. เด็กหญิงณิชกมล    ตุ่น
3. เด็กหญิงสายยู   กันพลู
 
1. นายสถาพร   จันทร์คลาย
2. นางสาวอภิรดา   นาที
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เนื่องอุทัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา   เย็นรัมย์
 
1. นางสาวอภิรดา   นาที
 
7 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญสอน
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
 
8 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญสอน
 
1. นายพัชรี   ใจยะสาร
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายน้อย  จานิกร
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิติพร   อักษร
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    นาตาล
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   นาตาล
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์    ดวงธนไพสิฐ
 
13 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร   แสงสัย
2. เด็กหญิงกนิษฐา   เกษมศรีวิทยา
3. เด็กหญิงธนพร   พันทอง
4. เด็กหญิงปรมี    ตุใยรัมย์
5. เด็กหญิงพัชรญา   ดวงศรี
6. เด็กหญิงสายยู   กันพูล
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
2. นางสาวศกลวรรณ   ติมอนรัมย์
3. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจาโมน่า   มาฮาดูร์
2. เด็กหญิงนภาศรี   ทรงสุข
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  อาจแทน
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
2. นางสาวภราดร   บัวผดุง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ภูมิสิริจงชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ยุดรัมย์
3. เด็กหญิงสุนีย์   เงางาม
 
1. นางสาววรรณิษา    กิ่งแก้ว
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนาลี  คำสุภาลี
2. เด็กหญิงศิรินภา   น้ำเย็น
3. เด็กหญิงอำไพภรณ์   คุชิตา
 
1. นางสุภาวดี  ชัยรัมย์
2. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา    แสนวังรี
2. เด็กชายสิทธิโชค   เพชรดาพงศ์
 
1. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
2. นายโชติพัฒน์   กันพูล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงน้ำทิพ   ขำดี
3. เด็กหญิงเกษราพร  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
2. นางมิ่งขวัญ  แป้น
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุปผา   พุ่มวิเชียร
2. เด็กหญิงพัชราภา   เด็ดดวง
3. เด็กหญิงวันนิดา   เนือนสกุล
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
2. นางมิ่งขวัญ   แป้น
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา   บุญสอน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอนุสรา   ดวงฟู
 
1. นางสาวพัชรี   ใจยะสาร
2. นางอลิษา   นุสหรี
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่เฮีย
2. เด็กหญิงสร้อยสลา   พรมประโคน
3. เด็กหญิงเนตรนภา   จานิกร
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   รูปขำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   คำสนวน
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ศรีณรงค์
 
1. นางสาวภราดร   บัวผดุง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เกษมศรีวิทยา
2. เด็กหญิงพัชรญา   ดวงศรี
 
1. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
2. นายโชติพัฒน์   กันพูล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชากร   จิตรเพิ่ม
 
1. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรรณา   สีรูปี
2. เด็กหญิงอัฐนิยา   เข็มประภา
 
1. นางวิลาสินี   วงศ์วิไล
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิตาภา   เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงรวิภา   บุญมา
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอ
2. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สมวงศ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา   เจริญยิ่ง
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   รักพลวงศ์
4. เด็กหญิงรวิภา  บุญมา
5. เด็กหญิงวนาลี   คำสุภาลี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คุชิตา
7. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์   ภูวดลพัฒธณะ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสนวน
9. เด็กหญิงอำไพภรณ์  คุชิตา
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ศรีณรงค์
 
1. นางสาวกรกนก   บุญสอน
2. นางสาววรรณิษา   กิ่งแก้ว
3. นายสถาพร   จันทร์คลาย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พัฒน์พันธ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์   ชายา
 
1. นางศุภาพิชญ์   วิงประโคน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    รักพูลวงศ์
 
1. นายธีรวุฒิ   กันบัวลา
 
30 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมหึก
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - 1. เด็กชายภีรภัทร  ลักขษร
 
1. นางสาววรรณษา  กิ่งแก้ว