สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพเซียม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิดา   อินพิทักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนี   ไขอ่อน
3. เด็กชายกิตติกร   นาคบรรพตกุล
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    บุญศิริ
5. เด็กชายทัศทน   บรรลัง
6. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงคล
7. เด็กชายนครินทร์  พิพัฒนกิจ
8. เด็กชายนวิน   รุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงนิภาพร    นิ่ม
10. เด็กหญิงปรางค์วลัย   ศิลาพงษ์
11. เด็กหญิงปิยธิดา  ยินดีรัมย์
12. เด็กหญิงพิญดา    สีทา
13. เด็กชายรัศมี   พิมพ์อักษร
14. เด็กหญิงวรรณิศา   คำหอม
15. เด็กหญิงสริดา   บุญครอง
16. เด็กชายสหรัฐ   เจ้นภูเขียว
17. เด็กชายสำราญ   คำหอม
18. เด็กชายอภิชัย   กันวิเชิญ
19. เด็กหญิงอาทิตติญา   คำหอม
20. เด็กชายเมธินทร์   สอนหมื่น
 
1. นางจรรยา   ชฎาชัย
2. นางณัฐวี   งามผลเจริญ
3. นายนเรศ   ไตรยงค์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา   ลาขุมเหล็ก
2. เด็กชายธนกฤต   พุทธมงคล
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   บุญลอยแสง
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย   อินพิกุล
2. เด็กหญิงนิดาวรรณ   นิ่ม
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์   ยินดีรัมย์
 
1. นางจรรยา   ชฎาชัย
2. นางบังอร   ผูกดี
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  จิตรพล
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ศิลาพงษ์
 
1. นายเกริกชัย  วงษ์ชัยแย้ม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายอุทัย  จีนโน
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
2. นายเกริกชัย  วงษ์ชัยแย้ม