สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   ลวเปารยะ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   สีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัทนวิภา   ปุราชะโก
4. เด็กหญิงศิริวิมล   กลัดสระน้อย
5. เด็กหญิงอนัญญา   บุญกอด
 
1. นางนารีรัตน์   จิตธรรมมา
 
2 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอมรชัย  จันทะผิว
 
1. นายประหยัด  พลภูเขียว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิตยา   พาสนุก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   วิลัย
3. เด็กหญิงมะลิ  แก้วขาว
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนทัต  ดุมกุล
2. เด็กชายธนพล  ตุ่ย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์
2. นางนิตญา  สุขแสวง
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายสกล  ฉิว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กูลเกื้อ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพ  สำนักดี