สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
 
1. นางนิตญา   สุขแสวง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐา   กรสว่าง
2. เด็กหญิงมาริษา  วิรัตน์
3. เด็กหญิงสุเพีย   เจย
 
1. นางนิตญา   สุขแสวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันนี   ดาม
2. เด็กหญิงดวงฤดี   ชมมาลา
3. เด็กหญิงลัดดา   จันทร์ทา
 
1. นางสาวจุฑาทิพ   สำนักดี
2. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   ลวเปารยะ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   สีประเสริฐ
3. เด็กหญิงวัทนวิภา   ปุราชะโก
4. เด็กหญิงศิริวิมล   กลัดสระน้อย
5. เด็กหญิงอนัญญา   บุญกอด
 
1. นางนารีรัตน์   จิตธรรมมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   วิลัย
2. เด็กหญิงพิยดา   ปัตติลาพัง
3. เด็กหญิงมณียา   ทองพา
4. เด็กหญิงมะลิ   แก้วขาว
5. เด็กหญิงอรพิน   พลแก้ว
 
1. นางนารีรัตน์  จิตธรรมมา
 
6 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจุลจักร์   นันทา
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันชาลี
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
8 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอมรชัย  จันทะผิว
 
1. นายประหยัด  พลภูเขียว
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายจีระชัย  ไพรบึง
 
1. นายประหยัด  พลภูเขียว
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญพอมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันขาม
3. เด็กชายโปบ  สาวสอน
 
1. นายประหยัด   พลภูเขียว
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพรรษา   สีไส
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุกูล  ชูศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ปัญญาฤกษ์ชัย
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกศินี   ปรีอารมณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ปัญญาฤกษ์ชัย
 
14 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐา   กรสว่าง
2. เด็กหญิงมาริสา    วิรัตน์
3. เด็กหญิงสุธิตา   บานเย็น
4. เด็กหญิงสุเพีย   เจย
5. เด็กหญิงเกศินี   ปรีอารมณ์
6. เด็กหญิงไพจิตรา   ลำเชือก
 
1. นางวลัยลักษณ์   ชมเจริญ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แสนดงแดน
2. เด็กชายธวัช   ชัยกิจ
3. เด็กชายธาริน   นามลายทอง
 
1. นายบุญส่ง   รูปสม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา   สีไส
3. เด็กหญิงอรพิน  พลแก้ว
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ   ปริมานนท์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา   หนูพวก
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์   สามารถ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ชมเชื้อ
 
1. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมภูนุช   รักศรี
2. เด็กหญิงนิลวรรณา   คงแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เข็มมาก
 
1. นางพวงทิพย์  เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิตยา   พาสนุก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   วิลัย
3. เด็กหญิงมะลิ  แก้วขาว
 
1. นางพวงทิพย์   เกตุทอง
2. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชุติมา  คำสุขดี
2. เด็กชายซุนโย  พรสิงห์
 
1. นางนิตญา  สุขแสวง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   แดงชะอุ่ม
2. เด็กชายไพฑูรย์   จันทร์เชื้อ
 
1. นางศิริวรรณ  ปริมานนท์
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนทัต  ดุมกุล
2. เด็กชายธนพล  ตุ่ย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์
2. นางนิตญา  สุขแสวง
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายสกล  ฉิว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  กูลเกื้อ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวจุฑาทิพ  สำนักดี
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญรอด  น้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ปัญญาฤกษ์ชัย