สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยา  สไลเนียด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ล้อมบุญ
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพานิชย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ดวงอาจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์  บุญสอน
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ไวนุสิทธิ์
3. เด็กหญิงประภัสสร  ศิริปรุ
4. เด็กหญิงพิมชนก  ปัญญาน้ำ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตรงตามคำ
6. เด็กหญิงรัชดากร  น้ำทรัพย์
7. เด็กหญิงรัตนากร  จันทร์มี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  กุลฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ธารคุณ
10. เด็กหญิงสุภาพร  ยางสามัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญพาณิชย์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ดวงอาจ