สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 10 1. เด็กชายจิรวัฒน  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นแม้น
 
1. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขาวรัมย์
2. เด็กชายเอกพันธ์  พันธุ์ถวิล
 
1. นางสาวกนกทิพย์  วิเศษรัมย์
2. นายประสิทธิ์  กลั่นอ่ำ