สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   พันธ์ทองหลาง
 
1. นายวันชัย   ถนอมทรัพย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   แก้วยงกฎ
2. เด็กหญิงณัฎฐา   พัฒนพิบูลย์
 
1. นายวันชัย   ถนอมทรัพย์
2. นายสรายุทธ   สลับเพชร
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงเปรมทรัพย์   ดีจรัส
 
1. นางสาวกาญจนวรรณ   สีหะวงษ์