สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวีริยา   ทะกาเนนะ
 
1. นางอภัสนันท์    โชคณัฐเศรษฐ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ   เกียรติกันยา
 
1. นางณัฐวลัย    จันทร์สิงห์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   วะปะนัง
2. เด็กชายชัยสิทธิ์   ชัยสวัสดิ์
3. เด็กชายณภัทร   บุญกอด
4. เด็กชายวริทธ์   ไกยรัตน์
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   เวชพันธ์
6. เด็กชายอัมรินทร์   หลอดแก้ว
 
1. นายไพบูลย์   ด่านกุมภา