สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ศรีอินทร์อ่อน
2. เด็กหญิงปณิศา   สี่แยก
3. เด็กหญิงเกษสุนีย์   ลาภรัมย์
 
1. นางวรรณภา   น้อยมีสุข
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวีริยา   ทะกาเนนะ
 
1. นางอภัสนันท์    โชคณัฐเศรษฐ์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุ้งฟ้า  คำพรมมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรรัมย์
3. เด็กชายชานนท์  แผ่นจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐกมล  โคตรชนะ
5. เด็กหญิงนิตติยา  จันทร์สว่าง
6. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์ปรีชา
7. เด็กชายภูทเนตร  อินทร์จันทร์
8. เด็กชายอรรณพ  สอนหาญ
 
1. นางอัจฉรินทร์   แก้วอ่วม
 
4 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกุ้งฟ้า  คำพรมมา
2. เด็กหญิงนิติยา  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงภัทรวดี   แสงแพง
 
1. นางอัจฉรินทร์   แก้วอ่วม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 65.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงวิจิตรา   กลางประพันธ์
 
1. นางอภัสนันท์   โชคณัฐเศรษฐ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงแสงรวี   ทองสุข
 
1. นางณัฐวลัย   จันทร์สิงห์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภวรรณ   เกียรติกันยา
 
1. นางณัฐวลัย    จันทร์สิงห์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   วะปะนัง
2. เด็กชายชัยสิทธิ์   ชัยสวัสดิ์
3. เด็กชายณภัทร   บุญกอด
4. เด็กชายวริทธ์   ไกยรัตน์
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   เวชพันธ์
6. เด็กชายอัมรินทร์   หลอดแก้ว
 
1. นายไพบูลย์   ด่านกุมภา
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงอังคณา  มะลิวรรณ
 
1. นางสาวกมลพัชร  บุญโกมล
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปัทมา  ชำนาญรัมย์
 
1. นางสาวกมลพัชร  บุญโกมล
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายวันวิวัฒน์  รัตนวิชัย
2. เด็กชายเอกรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวอรัญญา  บอนไธสง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายชยานันท์  แปรรัมย์
 
1. นางพัชราวลัย  โพธิขำ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงขำ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภักดีราช
 
1. นางสาวอรัญญา  บอนไธสง
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรศักดิ์  บุตรงาม
2. เด็กชายอนุชิต  พิทักษา
 
1. นางพัชราวลัย  โพธิขำ