สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   อุดธิรัมย์
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายสุนทร   คำคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายมนัญชัย   ประสมบัติ
2. เด็กชายอนุวัฒน์   ภูครบุรี
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นายสุนทร  คำคง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประสมบัติ
2. เด็กหญิงกำไลพร   เกิดสุข
3. เด็กหญิงกิ่ง   เกตุ
4. เด็กหญิงจิตรา  จันทร์ฤๅชัย
5. เด็กหญิงจิรชยา   เกตุการ
6. เด็กชายธนดล   ชัยบุดดี
7. เด็กชายธีรภัทร  บุญศรี
8. เด็กหญิงนุชจรีย์   สินจังหรีด
9. เด็กหญิงพรรณิษา  งอนกระโทก
10. เด็กชายวรชิต   สินจังหรีด
11. เด็กชายวรโชติ   สินจังหรีด
12. เด็กชายสุทธิกร   หงษา
13. เด็กหญิงสุนิษา   ศิริสระน้อย
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์    กันพา
15. เด็กชายไกรจักร  เกตุการ
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร
2. นางสาวจันเพ็ญ   มณีฉาย
3. นายสุนทร   คำคง
4. นายเพิ่มศักด์   เหมพรหม
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ประสมบัติ
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิ่ง   เกตุ
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรชิต  สินจังหรีด
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคล  กระแสโสม
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร