สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิชา   พึ่งประสบ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   สร้อยวิเชียร
 
1. นางสาวระพีพรรณ   โพธิ์บัติ
2. นางสุวิมล    แข่งขัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฑิตติพงษ์   หอมหวาน
2. เด็กชายศุภกิจ   หาญกร
 
1. นางสาวปรียานุช   เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   คงนาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุด
2. เด็กหญิงจิราพา   คำปอม
3. เด็กหญิงณิชมล    พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงลัดดาพรรณ   หาญเทียม
5. เด็กหญิงสิรินยา   แสนกล้า
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญญิสา   ดีสมดู
 
1. นางสาวญานิน   เทพทวี
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสรา   วรรณกิจ
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
6 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรีพร   เพชรโกมล
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรพิชชา    พิกุลทอง
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิธวุฒิ   จันทะมา
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เรืองรัมย์
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์   เกิดสำโรง
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุริยบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมหวาน
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาวัลย์  หอมนิยม
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทีรภาพ  หอมอำพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  สนิทชัย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  วงศ์ทำเนียบ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อยู่ยั่งยืน