สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปภัสรา   วรรณกิจ
 
1. นางธนัญกรณ์   อยู่แท้กูล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิชา   พึ่งประสบ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   สร้อยวิเชียร
 
1. นางสาวระพีพรรณ   โพธิ์บัติ
2. นางสุวิมล    แข่งขัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายวีรภาพ   คืนดี
 
1. นางอัญชลี   อันทพิษ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปฐพี    หอมเทียม
2. เด็กชายศิวกร   วิเท่ห์
3. เด็กชายศุภฤกษ์   หาญกร
 
1. นางสาวปรียานุช    เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    คงนาค
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฑิตติพงษ์   หอมหวาน
2. เด็กชายศุภกิจ   หาญกร
 
1. นางสาวปรียานุช   เล่าพิทักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์   คงนาค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุด
2. เด็กหญิงจิราพา   คำปอม
3. เด็กหญิงณิชมล    พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงลัดดาพรรณ   หาญเทียม
5. เด็กหญิงสิรินยา   แสนกล้า
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจินต์จิรา   ใสสดสี
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ศูนย์ดำ
3. เด็กชายรัฐนาท   พรอดขุนทด
4. เด็กหญิงวนิดา   เกยรัมย์
5. เด็กหญิงวิภารัตน์   สาระรัตน์
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   แซ่เล้า
2. เด็กหญิงนวพร  หอมเทียม
3. เด็กหญิงปรียานุช  หาญเทียม
4. เด็กชายวีรยุทธ  ชาชุมวงค์
5. เด็กชายเพิ่มพูน   ชุมตรีนอก
 
1. นางสาววิไลรัตน์   จันธิมา
2. นางสาวศิริเพ็ญ   เย็นจิต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุญญิสา   ดีสมดู
 
1. นางสาวญานิน   เทพทวี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 79.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาพร   จันทร์ทา
2. เด็กหญิงชนาภา   หอมละมุล
3. เด็กหญิงชลธิชา   เฮ้าเมา
4. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงค์
5. เด็กหญิงบุษยมาศ   สนอุทา
6. เด็กหญิงปลื้มจิต  หอมหวาน
7. เด็กหญิงศศิธร    หอมหวาน
8. เด็กหญิงสุทธาทิพย์   โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงอารีญา  วิภารัมย์
10. เด็กหญิงเขมรัตน์   หอมเทียม
 
1. นางกันนาจ   จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวดาวรุ่ง   อยู่ยั่งยืน
 
11 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสรา   วรรณกิจ
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
12 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิตา   ลากระโทก
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
13 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรีพร   เพชรโกมล
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
14 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรพิชชา    พิกุลทอง
 
1. นางสาวคมคาย   ภูแล่นดี
 
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิธวุฒิ   จันทะมา
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.8 เงิน 7 1. เด็กชายอรรถพล   วงวาท
 
1. นายเจนณรงค์    เพิ่มชาติ
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เรืองรัมย์
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์   เกิดสำโรง
 
1. นางจุรีรัตน์   เพ็ชรโกมล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี   คงไทย
2. เด็กหญิงญาณิศา   ลาทอง
3. เด็กหญิงศิฆรินธารณ์  บุญผล
 
1. นางสาวดาวรุ่ง   อยู่ยั่งยืน
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายทรัพย์ทวี   ศูนย์ดำ
2. เด็กชายธิติวุฒิ   ดุสิตา
 
1. นางสาวชลธิดา   นรบิน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรรษา   รูปแกะ
 
1. นางสุวิมล   แข่งขัน
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.5 เงิน 7 1. เด็กชายเสกสรร  กันสำอางค์
 
1. นางราตรี  เพชรโกมล
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุริยบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมหวาน
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาวัลย์  หอมนิยม
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทีรภาพ  หอมอำพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  สนิทชัย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  วงศ์ทำเนียบ
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  อยู่ยั่งยืน