สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกานต์   คงจันทร์
2. เด็กชายหัสนัย   นิวัติ
3. เด็กหญิงอรอุษา    มานะสุข
 
1. นางประณีต   จิตรประสงค์
2. นางสาวอรัญญา   ภูท่าเสียว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา   คำสุขดี
2. เด็กชายซุนโย    พรสิงห์
 
1. นางนิตญา   สุขแสวง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายวายุภักษ์  มานะอด
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 1. เด็กชายเรวัติ  สีแสด
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายฆนากร  สีประเสริฐ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
 
1. นายพินิจ  พลอยนิล
2. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงภิยดา  นิลขันธ์
2. เด็กชายเรวัติ  สีแสด
 
1. นางวรรณา   บุญประจักษ์
2. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายวายุภักษ์  มานะอด
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายฆนากร  สีประเสริฐ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
 
1. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว
2. นางสาวอรัญญา  ภูท่าเสียว
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เปียรัมย์
2. เด็กชายวายุภักษ์  มานะอด
3. เด็กชายเรวัติ  สีแสด
 
1. นายพินิจ  พลอยนิล
2. นางสุทธินันท์  ศรีนนท์แก้ว