สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงพวีณา  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงรมิตา  ไพอุปลี
4. เด็กหญิงอัญชนันท์  นิพนธ์
5. เด็กหญิงแก้วมณี  มีลา
 
1. นางสาวศศิวิมล  ทำมี
2. นางอุไร  ทองสุข
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายกัมปนาท  ตระวงสา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทัง
3. เด็กหญิงอลิชา  จันทร์ลา
 
1. นางศศินภา  สุขสงวน
2. นางอุไร  ทองสุข
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เที่ยงลาย
3. เด็กชายเศรษฐ์  ปินะถา
 
1. นายสุนทร  ทองสุข
2. นางอุไร  ทองสุข
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตนา  เลี้ยวไธสง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ปะติเต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินะกาเส
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แก้วดก
2. นางอุไร  ทองสุข
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติกร  ตรีกุล
2. เด็กชายชวิศ  เกี้ยมแสนเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  แก้วดก
2. นางสาวศศิวิมล  ทำมี