สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติมา   จ้อยเจริญ
 
1. นายเดชศรี   หันทยุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โมคกุล
 
1. นางมัชฌิมา   ด่านจิตร์ตรง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แคนสี
 
1. นายไพโรจน์   ขำดี
 
4 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายณัชพล   จันทร์เหลือง
 
1. นางสมศรี   จันทร์ประโคน
 
5 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร   อุดมพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   พลภูเขียว
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   จันทร์เหลือง
 
1. นางมัชฌิมา   ด่านจิตร์ตรง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายอริญชัย   คำมี
2. เด็กชายเขตร์แดน   คงประเสริฐ
3. เด็กชายเทวินทร์   ปิ
 
1. นายบุญไชย   ด่านจิตร์ตรง
2. นางลัดดา   มั่งคั่ง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายทรงธรรม   แย้มทะโส
2. เด็กชายธเนศ   แสงโยธา
3. เด็กชายภูวเรศ   ศรีกระสัง
 
1. นายบุญไชย    ด่านจิตร์ตรง
2. นางลัดดา  มั่งคั่ง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษดา   ทองสำลี
2. เด็กชายพุทธรัตน์   สระอุด
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   นามโคตร
 
1. นายบุญไชย  ด่านจิตร์ตรง
2. นางมัชฌิมา  ด่านจิตร์ตรง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   แสนสุข
2. เด็กหญิงสุริชา   ปิ
3. เด็กหญิงอรอนงค์   พูวงษ์
 
1. นางเรืองไร   คงพันทระ
2. นางเอมสิรี   สมใจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  อินทนา
2. เด็กหญิงภาดี   เตยหอม
 
1. นางสาวปรานี   ศรีพิศ
2. นายเดชศรี   หันทยุง
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 7 1. เด็กชายชลอรัญ  อุดมพงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีงาม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหยดเทียน  ประทุม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนัย  ขุนเภา
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  หมอกพรหม
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย  ขุนเภา
2. เด็กชายลม  จันลี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุนหาญ
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เจิดพิมาย
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  จงเชื้อกลาง
3. เด็กชายวีระชัย  ปิ
 
1. นายบุญไชย  ด่านจิตร์ตรง
2. นางมัชฌิมา  ด่านจิตร์ตรง