สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   สารกาญจน์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์   รัศสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   เสถียร
 
1. นางกาญจนา   โกมล
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริตา   เฮง
2. เด็กชายชรินทร   ชนะศุภกาญจน์
3. เด็กชายนัฐพงษ์   ศิลประภารักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เสริมวิชิตชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัยนา   มงคลศรี
 
1. นางเดือนแรม   เชื้อเสนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา    พัฒดำ
2. เด็กชายสิรภพ   หน่อท้าว
 
1. นางสาวชุลีพร   มีอาษา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา   สุมาพันธ์
2. เด็กชายวชิรพงศ์   แก้วมา
 
1. นางสาวยุพิน   พิมพิสาร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลกฤต   คำป้อง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ดวงจำปา
 
1. นางสาวยุพิน   พิมพิสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   เครืออนันต์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   พรมมานอก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธรรมิกา   สำราญกิจ
 
1. นางธัญรัตน์   เพลินหัด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณกร   เชยประเสริฐ
 
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เยาวเรศ
 
1. นางสาวนาตยา   คล้ายคลึง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน   ประกอบธรรม
 
1. นางวิไลพร   ประกอบธรรม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรชนก   กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ทาจำรัส
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พลเภา
 
1. นางสาวจีรนันท์   ศรีช่วย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์   ประทีปแก้ว
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์   กสิผล
 
1. นางกาญจนา  โกมล