สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิยา   บุตรวงค์
2. เด็กหญิงนิชาภา   พักเง้า
 
1. นายสุริยา    เพลินหัด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดุลย์กิตติ์   นพฤทธิ์
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก   เม้ยขันหมาก
2. เด็กหญิงพิยะดา    สุระชน
3. เด็กหญิงโสรยา   มารุ่งเรือง
 
1. นางสาวฐิติมา   ประดับหยิ่ว
2. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญครุฑ
2. เด็กหญิงปิ่นลดา   ศรีสุภาพ
3. เด็กหญิงสมร   นิสสาวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา   ประดับหยิ่ว
2. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
5 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    กันหนองฮะ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   แก้วโกมล