สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   บุญอ่ำ
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา   พรไทย
2. เด็กหญิงวิจิตรา   งามเสงี่ยม
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เพชรใหม่
 
1. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์   ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายพิริยกร   ชอบชื่นชม
 
1. นายชัชพล   ธรรมมา