สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   สารกาญจน์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์   รัศสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   เสถียร
 
1. นางกาญจนา   โกมล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   บุญอ่ำ
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริตา   เฮง
2. เด็กชายชรินทร   ชนะศุภกาญจน์
3. เด็กชายนัฐพงษ์   ศิลประภารักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   เสริมวิชิตชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทิยา   บุตรวงค์
2. เด็กหญิงนิชาภา   พักเง้า
 
1. นายสุริยา    เพลินหัด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดุลย์กิตติ์   นพฤทธิ์
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก   เม้ยขันหมาก
2. เด็กหญิงพิยะดา    สุระชน
3. เด็กหญิงโสรยา   มารุ่งเรือง
 
1. นางสาวฐิติมา   ประดับหยิ่ว
2. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฎฐิดา   พรไทย
2. เด็กหญิงวิจิตรา   งามเสงี่ยม
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เพชรใหม่
 
1. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญครุฑ
2. เด็กหญิงปิ่นลดา   ศรีสุภาพ
3. เด็กหญิงสมร   นิสสาวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา   ประดับหยิ่ว
2. นางสาวอนันตรา   เชื้อบุญช่วย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัยนา   มงคลศรี
 
1. นางเดือนแรม   เชื้อเสนา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา    พัฒดำ
2. เด็กชายสิรภพ   หน่อท้าว
 
1. นางสาวชุลีพร   มีอาษา
 
12 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    กันหนองฮะ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   แก้วโกมล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา   สุมาพันธ์
2. เด็กชายวชิรพงศ์   แก้วมา
 
1. นางสาวยุพิน   พิมพิสาร
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลกฤต   คำป้อง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ดวงจำปา
 
1. นางสาวยุพิน   พิมพิสาร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   เครืออนันต์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   พรมมานอก
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธรรมิกา   สำราญกิจ
 
1. นางธัญรัตน์   เพลินหัด
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณกร   เชยประเสริฐ
 
1. นางปราณี    มิตรสงเคราะห์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เยาวเรศ
 
1. นางสาวนาตยา   คล้ายคลึง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรมน   ประกอบธรรม
 
1. นางวิไลพร   ประกอบธรรม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรชนก   กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ทาจำรัส
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พลเภา
 
1. นางสาวจีรนันท์   ศรีช่วย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์   ยิ้มเจริญ
2. เด็กชายพิริยกร   ชอบชื่นชม
 
1. นายชัชพล   ธรรมมา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันพัสตร์   ประทีปแก้ว
2. เด็กหญิงศิริบูรณ์   กสิผล
 
1. นางกาญจนา  โกมล