สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรนุช   รองหานาม
 
1. นางนุสรา   สมบัติ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายอนวัฒน์    สีสินโท
2. เด็กชายอภิรักษ์   ตะเภาพงษ์
3. เด็กชายเบญจเจษฎากร    วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายสมิทธิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    พรมจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ    ปักสังขเณย์
3. เด็กชายอรัญญเดช   วงศ์จำปา
 
1. นายสมิทธิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนรินทร   พงษ์คุณ
2. เด็กหญิงพัชรา   สมบุญทองดี
 
1. นางสาวรัชยา   พรพงษ์กุล