สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรพงษ์กุล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรนุช   รองหานาม
 
1. นางนุสรา   สมบัติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงดาริน   ยินมะเริง
2. เด็กชายธนพล    เที่ยงเลา
3. เด็กหญิงสิดาพร   พันมาก
 
1. นายธนพัชร  พรพงษ์กุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิดา   หอมรินทร์
 
1. นายพชร  พายสำโรง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐิชา   จันทรังษี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เตมีย์รัตน์
 
1. นางสุพัฒตรา  ชื่นรส
 
5 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงพรรัตน์ดา  อนานู
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
6 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพร   สีทา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เงินสา
 
1. นางวาสนา  ไขกล
 
7 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายอนวัฒน์    สีสินโท
2. เด็กชายอภิรักษ์   ตะเภาพงษ์
3. เด็กชายเบญจเจษฎากร    วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายสมิทธิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    พรมจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ    ปักสังขเณย์
3. เด็กชายอรัญญเดช   วงศ์จำปา
 
1. นายสมิทธิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชพล   ทองศรี
2. เด็กหญิงศิรประภา    คชภูติ
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ฉาบสูงเนิน
 
1. นางสาวลดาวัลย์    อินทสงค์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนรินทร   พงษ์คุณ
2. เด็กหญิงพัชรา   สมบุญทองดี
 
1. นางสาวรัชยา   พรพงษ์กุล
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงภรณ์ณภัทร    ชื่นรส
 
1. นางพัฒนานันท์   ยอดประทุมวัน