สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐฌา   เลิศฤทธิ์ยามาศ
 
1. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระชัย   ภาชะดา
2. เด็กชายสมพงษ์   พูนทวี
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพน    เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายชยุตรา   จันทร์สว่าง
3. เด็กชายนภัทร   บินขุนทด
4. เด็กหญิงภควดี   ดวงพยอม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   พูนทวี
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางสาลิณี   ประเสริฐสุข