สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐานิตา   ซุ่นเจิม
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ดวงพยอม
 
1. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หาญประสพ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์   หอมมิ่ง
3. เด็กชายไตรภพ   วงศ์พนม
 
1. นายประทีป   ราชาอินทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์   วิทยพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร   แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงภคนันท์   นารอด
3. เด็กหญิงวราพร  สมัคดี
 
1. นายประทีป   ราชาอินทร์
2. นางปราณีต   สุขหมั่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จงโป่งกลาง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ทองพระภักดิ์
 
1. นางปราณีต   สุขหมั่น
2. นายสุวิทย์   สุขหมั่น
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติชัย   พรมบุตร
2. เด็กชายประเสริฐ   เย็นพู
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   ทรงพระ
 
1. นายจตรุรงณ์   เทียมวงเดือน