สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐฌา   เลิศฤทธิ์ยามาศ
 
1. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฐานิตา   ซุ่นเจิม
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ดวงพยอม
 
1. นางสาวอนงค์นารถ   ดวงสูงเนิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพนิตพร   แจ่มใส
 
1. นายประเสริฐ   พาสว่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   คะเชนเนียม
3. เด็กหญิงสุทธิตา   จันดงยาง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หาญประสพ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์   หอมมิ่ง
3. เด็กชายไตรภพ   วงศ์พนม
 
1. นายประทีป   ราชาอินทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์   วิทยพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร   แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงภคนันท์   นารอด
3. เด็กหญิงวราพร  สมัคดี
 
1. นายประทีป   ราชาอินทร์
2. นางปราณีต   สุขหมั่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระชัย   ภาชะดา
2. เด็กชายสมพงษ์   พูนทวี
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
2. เด็กชายศักดา   คำพิบูลย์
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญ   อุดแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ชินแก้ว
2. เด็กชายพิสิษฎ์  จักตระกูล
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู    อุดแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพน    เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายชยุตรา   จันทร์สว่าง
3. เด็กชายนภัทร   บินขุนทด
4. เด็กหญิงภควดี   ดวงพยอม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   พูนทวี
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางสาลิณี   ประเสริฐสุข
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   สลับเพชร
2. เด็กชายปฎิพัทธ์   คำสุดา
 
1. นางทิวาพร   หอมเย็น
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จงโป่งกลาง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ทองพระภักดิ์
 
1. นางปราณีต   สุขหมั่น
2. นายสุวิทย์   สุขหมั่น
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงถิรดา    ศรีมุงคุน
2. เด็กชายอนิวัต   ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายเกษม   การงานดี
 
1. นายอดิศักดิ์   พันพะยูร
 
14 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจติวัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายคมสรรณ์  อรุณศรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาศรี
4. เด็กชายจิรสิน  จันทร์พวก
5. เด็กหญิงฐิตาพร   สำราญใจ
6. เด็กหญิงณัฐญา   ป้องปิด
7. เด็กหญิงธิดาพร   ชินแก้ว
8. เด็กหญิงธีรารัตน์   จันทร์สว่าง
9. เด็กหญิงนพจิรา   รอดทุกข์
10. เด็กชายนิวัฒน์  สมัคดี
11. เด็กชายบุพกร  ดำดี
12. เด็กชายภาคิน  พิทักษา
13. เด็กหญิงรัตนา  ศิริขัน
14. เด็กหญิงเกศริน   เย็นจิตต์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ภูมิแกดำ
 
1. นายประทีป  ราชาอินทร์
2. นางปราณีต  สุขหมั่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  วิทยพัฒน์
4. นายอดิศักดิ์   พันพะยูร
5. นางสาวอนงค์นารถ  ดวงสูงเนิน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุ   สุขพูน
2. นายสิทธิพล   กันรัมย์
3. นายสุรวัฒน์   ศรีแก้ว
 
1. นางรวยรินทร์   อิทร์ประสงค์
2. นายวิสุทธิ์   กุลศิริ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติชัย   พรมบุตร
2. เด็กชายประเสริฐ   เย็นพู
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณวัฒน์   โสภกุล
2. เด็กหญิงกิติยากร   จิตใบ
 
1. นางสาวชื่นกมล    อุชชิน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชนันท์   สุขสนิท
2. เด็กหญิงปนัดดา    เหลาแตว
 
1. นางสาวชื่นกมล   อุชชิน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   ทรงพระ
 
1. นายจตรุรงณ์   เทียมวงเดือน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   กมลมาลย์
2. เด็กชายรังสรรค์   คูณมี
3. เด็กชายวรายุทธ   วายลม
4. เด็กชายวศิน   ทองพระภักดิ์
5. เด็กชายสรศักดิ์   เข็มสันเทียะ
6. เด็กชายสุรชาติ    แจ่มใส
 
1. นางทิวาพร   หอมเย็น
2. นางสาลิณี    ประเสริฐสุข
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสรรณ์   อรุณศรี
2. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
3. เด็กชายณัฐพงษ์   ชินแก้ว
4. เด็กชายธนา   ขลุ่ยเสนาะ
5. เด็กชายปริญญา   เหลือล้น
6. เด็กชายสมหมาย  พลภูเมือง
7. เด็กชายสิทธิพล   กันรัมย์
8. เด็กชายไพบูลย์    เชิดชัยภูมิ
 
1. นายจตรุรงณ์   เทียมวงเดือน
2. นายลิขิต   ของนา
3. นายวิวัฒน์   บุตรฉิม