สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร   ปัตซา
2. เด็กชายปรเมศร์   คุ้มเศก
3. เด็กหญิงวิภาวดี   จันทร์หอม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   สโมสร
5. เด็กหญิงศศิธร   รัตนวิจิตร
6. เด็กหญิงอรวรรณ   พรหมมา
 
1. นางพึงจิต   สมบูรณ์พงศ์
2. นางรัชณี   อดิเดชสกุล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน    กันดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา   ฤทธิ์ดี
3. เด็กหญิงสาริสา   วิชาจารย์
 
1. นางสุชานันท์   วัฒนเวช
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์   ลีมา
2. เด็กหญิงดวงกมล   เพิ่มผล
3. เด็กหญิงวรกานต์   มั่งมี
 
1. นางพึงจิต   สมบูรณ์พงศ์
2. นางรัชณี   อดิเดชสกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานะ   แสงกระจ่างจิตร
 
1. นายเมธินี  คูณทรัพย์