สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา   เกิดสุข
2. เด็กชายพัชรพงษ์   รำพระมิต
3. เด็กหญิงมนัญชยา   วรรณาสุข
 
1. นางนัยนา   คำนึง
 
2 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายอัครินทร์   ขุมทรัพย์
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย   คงเมือง
 
1. นายศรายุทธ   กันรัมย์