สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรพร   วิจิตรสระน้อย
2. เด็กหญิงสุวรรณพร   ขยันกิจ
 
1. นางสาวทิตยา   สังข์เงิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร์   ขันคำ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์   พลเสวี
 
1. นางสาวชนากานต์   อินทวิเศษ
2. นางเมธินี   คูณทรัพย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมินตรา   เชนย์เชาว์ไว
 
1. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ผึ้งรวย
2. เด็กชายนครินทร์   จิตต์กุล
 
1. นางชุติมา   เผือกพันธ์
2. นายศรายุทธ  กันรัมย์