สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรพร   วิจิตรสระน้อย
2. เด็กหญิงสุวรรณพร   ขยันกิจ
 
1. นางสาวทิตยา   สังข์เงิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรภัทร์   ขันคำ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์   พลเสวี
 
1. นางสาวชนากานต์   อินทวิเศษ
2. นางเมธินี   คูณทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปิยนุช   จันทร์หอม
 
1. นางเมธินี   คูณทรัพย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา   เกิดสุข
2. เด็กชายพัชรพงษ์   รำพระมิต
3. เด็กหญิงมนัญชยา   วรรณาสุข
 
1. นางนัยนา   คำนึง
 
5 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายอัครินทร์   ขุมทรัพย์
 
1. นางอรุณี   นวมมณีรัตน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร   ปัตซา
2. เด็กชายปรเมศร์   คุ้มเศก
3. เด็กหญิงวิภาวดี   จันทร์หอม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   สโมสร
5. เด็กหญิงศศิธร   รัตนวิจิตร
6. เด็กหญิงอรวรรณ   พรหมมา
 
1. นางพึงจิต   สมบูรณ์พงศ์
2. นางรัชณี   อดิเดชสกุล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน    กันดิษฐ์
2. เด็กหญิงมัลลิกา   ฤทธิ์ดี
3. เด็กหญิงสาริสา   วิชาจารย์
 
1. นางสุชานันท์   วัฒนเวช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์   ลีมา
2. เด็กหญิงดวงกมล   เพิ่มผล
3. เด็กหญิงวรกานต์   มั่งมี
 
1. นางพึงจิต   สมบูรณ์พงศ์
2. นางรัชณี   อดิเดชสกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย   คงเมือง
 
1. นายศรายุทธ   กันรัมย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมินตรา   เชนย์เชาว์ไว
 
1. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ผึ้งรวย
2. เด็กชายนครินทร์   จิตต์กุล
 
1. นางชุติมา   เผือกพันธ์
2. นายศรายุทธ  กันรัมย์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบงกช   ขันงาม
2. เด็กหญิงพรพรรณ    เกสร
3. เด็กหญิงพรหมพร   กลิ่นสะอาด
 
1. นางอุษา   สว่างพงษ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานะ   แสงกระจ่างจิตร
 
1. นายเมธินี  คูณทรัพย์