สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงภาสินี  บุญรักษา
2. เด็กหญิงศรัญญา  หล้าสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์สด
4. เด็กหญิงหฤดี  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงไผ่แก้ว  จำปาสุข
 
1. นายชูเขตต์  ประดุจพรม
2. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหลาลา
3. เด็กหญิงดวงสุดา  ปิดตาทาโย
4. เด็กหญิงพรกัญญา  จันแดง
5. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรจิตร์
 
1. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยสระน้อย
 
1. นางเพ็ชรรัตน์  ศรีสุข
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แอะรัมย์
2. เด็กชายทะนงศักดิ์  มาลาทอง
3. เด็กชายธเนศ  โชงรัมย์
 
1. นายรัตนโชติ  อุ่นชื่น
2. นายอุทัย  มธิปิไขย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่ำอินทร์
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
3. เด็กหญิงจิดาภา  เหลาลา
4. เด็กหญิงดวงสุดา  ปิดตาทาโย
5. เด็กหญิงพรกัญญา  จันแดง
6. เด็กหญิงรัตนากร  เพชรจิตร์
 
1. นางสาวปราณิศา  ฉิมมาแก้ว
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายบูรพา  นาชม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ขันประภัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีเทพ
 
1. นางสาวรังสิมา  นพทัน
2. นางเพ็ชรรัตน์  ศรีสุข