สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองม่วง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.32 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงราช
 
1. นางรัชนี  พัดทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล
 
1. นางรัชนี  พัดทอง
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลชุมแสง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ศรี
 
1. นางละเอียด  มณฑาสวรรค์
2. นางสุมาลี  กันเมียน
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐลิตา  จูไธสง
 
1. นางสุวิมล  มานะต่อ