สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองม่วง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74.32 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงราช
 
1. นางรัชนี  พัดทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล
 
1. นางรัชนี  พัดทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงดวงพร  สว่างสาลี
2. เด็กหญิงภัทราพร  จอมคำสิง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ถาวรชน
 
1. นายพิพัฒน์  กล้าผจญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสา  เกิดประโคน
 
1. นางสุวิมล  มานะต่อ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำธร  กะมุทะ
 
1. นายพิชัย  พัดทอง
 
6 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลชุมแสง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์ศรี
 
1. นางละเอียด  มณฑาสวรรค์
2. นางสุมาลี  กันเมียน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมาริษา  รับแสง
 
1. นางธัญลักษณ์  ดอนผา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมจิตร
2. เด็กชายสหัสคุณ  พวกคาม
 
1. นายพิพัฒน์  กล้าผจญ
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐลิตา  จูไธสง
 
1. นางสุวิมล  มานะต่อ