สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละลมติม สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตรพล
2. เด็กชายสหภาพ  ถาวรพัฒน์
 
1. นายนริศ  พูนบำนาญ
2. นางวิลาวัณย์  พูนบำนาญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญพยุง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรเพิ่ม
4. เด็กหญิงศิรินภา  ลายศรี
5. เด็กชายสำราญ  โดน
6. เด็กหญิงเทศ  สุขรักษา
 
1. นายนริศ  พูนบำนาญ
2. นางวิลาวัณย์  พูนบำนาญ