สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อันสมศรี
 
1. นางรัชนี  จันดาผล
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอธิศ  ชุมชัย
 
1. นางนวลนภา  สมปัก
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  อ่อนอุทัย
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พะนัส
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงทองประกาย  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
 
6 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงณิชยา  ภาคพรม
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะเกตุ
4. เด็กหญิงนภาพร  หงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงพิราพร  ดอนกัณหา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
7. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
8. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงอรนุช  อินศร
 
1. นางสาวอำพร  เวียงคำ
2. นางสาวไพลิน  แก้รัมย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายภานุพงษ์  กาพิมาย
2. เด็กหญิงวสิตา  โวรนิต
 
1. นางธัญลักษณ์  ตรีศร
2. นางสาวอำพร  เวียงคำ