สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หาสุข
2. เด็กหญิงวสิตา  โวรนิต
3. เด็กหญิงอรอุมา  อันทะจิตร
 
1. นางนวลนภา  สมปัก
2. นางรัชนี  จันดาผล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางผ่องนภา  จันดา