สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์อักษร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนประเสริฐ
3. เด็กชายวิศรุต  ทัศนิยม
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสสร  โสมะเค็ง
 
1. นางสาวอภิวรรณ  กันวิเชิญ