สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สารการ
3. เด็กหญิงสยามล  สุระฉิมพลี
 
1. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาญจนศร
2. เด็กหญิงลลินศรา  สิงห์นอก
3. เด็กหญิงอารียา  ดีมาก
 
1. นางสมพร  ท้าวสาลี
2. นายเอกชัย  ภูพลผัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตุรัมย์
2. เด็กหญิงสุรางคณา  ชะมารัมย์
 
1. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
2. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง