สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
 
1. นางปิยะนุช  ผลภาคะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิดา  คงแถลง
2. เด็กหญิงพิมพา  แซมโอ
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายตุลธร  อยู่คง
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
 
1. นางรัชฏาภรณ์  ดีจรัส
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายกีต้า  เกตุพงษ์
2. เด็กชายฉันทัช  ธรรมดา
3. เด็กชายชูชาติ  พุทธจิต
 
1. นางยินดี  เขียวคล้าย
2. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนันต์  ยอนสุข
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส