สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิศ
2. เด็กชายเชิดชาย  เย็นประสพ
 
1. นายรัตนะ  ชมกิจ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  โสมศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  พากเพียร
 
1. นายวรพจน์  จูเภา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โพธิ์สาชัย
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เมากะมล
3. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
 
1. นางสาวกนกพรรณ  รักษาทรัพย์
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายวสันต์  เทียมสงวน
2. เด็กชายไกรลักษณ์  จีนพระ
 
1. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์