สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสนธยา  ปรีดาพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยาบูฮา
2. เด็กหญิงแก้วใจ  ไวแสง
 
1. นางสาวจันทร์จุฬา  หอมหวาน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องหล้า  สวาย
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มิตรตาพระยา
3. เด็กชายมุย  ปลาน้อย
 
1. นางเนตรนภิส  น้อยมี