สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาทิติยา  คงสมแดน
 
1. นางสมคิด  ลาภทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จีรัตน์โส
3. เด็กชายราชันย์  สุริเมือง
 
1. นางขนิษฐา  สละชั่ว
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
3 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  มากกว่าวงค์
2. เด็กหญิงวาริษา   วงษ์พิมาย
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เกิดสิงห์
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองขาว
 
1. นางสาวเยาวณี  กิ่งสีดา