สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีโมรา
2. เด็กชายวัชรพงษ์   จันทะเสน
 
1. นางสาวจินตนา  สุพรม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชุยรัมย์
2. เด็กหญิงอัญมณี   สอนพราหม
 
1. นางสาวแสงระวี   พันธ์ชมภู