สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติพงศ์   จันพวง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ฉิมชาติ
 
1. นายนาจ   สาภูเมือง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เข็มเพชร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   อาจหาญ
 
1. นางสาวชาลินี   วิเศษจันทร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดวงผกา   บุญเพ็ง
 
1. นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร์